Miami, FL
Photo
Name
Specialty
Grad School
Contact
Bao, Yong
Ped Endocrinology
Peking Union Medical College
University of Miami Health System, Miami FL 
Chen, Hong
Acupuncture
Chengdu University of TCM
TCM Acupuncture Clinic, Miami FL 
Dong, Chunming
Cardiovascular Disease
Shandong University School of Medicine
University of Miami Health System, Miami FL 
Fan, Ji
General Surgery
Hubei Medical University
University of Miami Health System, Miami FL 
Fan, Yaoshan
Medical Genetics
Medical College of Suzhou University
University of Miami Health System, Miami FL 
Guo, Zhihong
Psychiatry
Shanxi Medical University
Jackson Health System, Miami FL 
Han, Cui
Acupuncture
Beijing University of TCM
AcuHealing Medical Center, Miami FL 
Hu, Zhongbo
Pediatrics
Beijing Medical University
Jackson Health System, Miami FL 
Huang, Kai
General Surgery
Fudan University Medical College
Jackson Memorial Hospital, Miami FL 
Jiang, Hong
Neurology
Zhejiang University School of Medicine
University of Miami Health System, Miami FL 
Li, Xianhui
Acupuncture
Beijing University of TCM
پҽ, Miami FL 
Li, Zhong
Acupuncture
Shandong University of TCM
Oriental Therapy center, Miami FL 
Liang, Dongyun
Acupuncture
Shandong University of TCM
Oriental Therapy center, Miami FL 
Liu, Xuezhong
Otolaryngology
West China Medical Center of Sichuan University
University of Miami Health System, Miami FL 
Long, Ying
Internal Medicine
Xiangya School of Medicine
Mount Sinai Medical Center, Miami FL 
Peng, Zhiyong
Anesthesiology
Jiangxi Medical College
University of Miami Health System, Miami FL 
Sheng, Tao
Acupuncture
nknown
Tao Sheng, LAc, Miami FL 
Song, Wei
Anesthesiology
Henan Medical University
University of Miami Health System, Miami FL 
Sun, Xiaoyan
Neurology
Xi'an Jiaotong University Health Science Center
University of Miami Health System, Miami FL 
Tan, Yaohong
Pathology
nknown
Jackson Health System, Miami FL 
Tang, Daiyi
Acupuncture
Chengdu University of TCM
TCM Acupuncture Clinic, Miami FL 
Wang, G Clark
Thorac/Cardiosurgery
Xinxiang Medical University
Veterans Affairs Hospital, Miami FL 
Wu, Fayi
Acupuncture
Beijing University of TCM
UHealing Acupuncture, Miami FL 
Wu, Hailin
Acupuncture
Beijing University of TCM
Acupuncture Healthcare Clinic, Miami FL 
Wu, Shu
Ped Neonatology
Norman Bethune Medical University
University of Miami Health System, Miami FL 
Xu, Zonglan
Acupuncture
Shandong University of TCM
Alternative Health Care Center, Miami FL 
Yan, Shifeng
Acupuncture
nknown
Ivy Acupuncture & Herb Clinic, Miami FL 
Zhang, Fanglin
Neurology
Fujian Medical University
University of Miami Health System, Miami FL