Dr. Zhang, Shu, Fontana,CA, Anesthesiology, | cdoc101.com

   

Shu Zhang, MD - CMG Physician
Name:  Zhang, Shu, M.D.  
Title: Attending Physician
SpecialtyAnesthesiology
School: Liaoning, China Medical University(1994)
Contacts: 909-427-5000, Kaiser Permanente, 9961 Sierra Ave,  Fontana CA 92335, USA